EMOCIJE I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA (EMOCIONALNA PISMENOST)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Reč emocija potiče od latinske reči motus, što znači pokret. Prema nekim teorijama, one su stanja osećanja koja rezultiraju fizičkim i psihološkim promenama koje utiču na naše ponašanje. Čuveni psiholog i pisac, Danijel Goleman pod emocijom podrazumeva “osećanja i raznolika mišljenja, psihološka ili biološka stanja i raspon raznovrsnih mogućnosti ponašanja”. Emocije se dakle kreću, neprekidno se smenjujući u nama. Zoran Milivojević govori o emociji kao transakciji i ističe kako svaka emocija nosi odgovarajuću poruku i da očekuje reakciju.
Emocije se sastoje od tri komponente: fiziološke, izražajne i subjektivne. Fiziološka komponenta priprema organizam za adekvatno reagovanje, izražavanjem se obavlja neverbalna komunikacija, a preko doživljaja spoznajemo u kakvom smo stanju. Emocije se dele na: osnovne, složene, prijatne i neprijatne. Osnovne emocije su urođene reakcije na draži. Smatra se da postoji šest osnovnih emocija, a to su: sreća, tuga, strah, bes, gađenje i iznenađenje. Emocija je okarakterisana intenzivnom mentalnom aktivnošću kao i određenim stepenom zadovoljstva ili nezadovoljstva. Emocije su kompleksne. Imaju svoju adaptivnu i komunikativnu funkciju. Ljudski mozak je sedište emocija.
Svakodnevno svako od nas oseća neku emociju ali ih i različito ispoljavamo, kao što nam je i intenzitet emocionalne reakcije drugačiji. One imaju značajnu evolutivnu funkciju u našim životima. Dakle, one služe da nas pokrenu na određena ponašanja, akciju. Neophodne su za naše funkcionisanje i preživljavanje. Naše emocije su šarolike u zavisnosti od toga šta nam je u životu značajno i u skladu sa tim i ispoljavamo. Emocije nam pomažu da se povežemo kako sa sobom tako i sa drugim ljudima, da se bolje razumemo. Da otkrijemo šta želimo, da naučimo da ih osluškujemo i uvažavamo. Isto tako emocije treba da održavamo načinom razmišljanja, da pored toga što naučimo da ih razumemo isto tako naučimo da ih kontrolišemo.

Emocije nam pomažu da se povežemo kako sa sobom tako i sa drugim ljudima, da se bolje razumemo.

Emocije će uvek biti deo nas i njihovo zabranjivanje ili potiskivanje nije prirodno. Naše emocije su indikatori onoga što se dešava u nama. Ukoliko ih ne ispuštamo one mogu postati toksične. Mogu da nas i te kako ograničavaju i da nam smetaju. Da nam oduzimaju snagu i energiju. Emocije su tu da ih doživimo. Dakle ne postoje pozitivne i negativne emocije, već prijatne i neprijatne i adekvatne i neadekvatne. Emocije su naše reakcije. Mi smo odgovorni za sopstvene emocije i način njihovog izražavanja. Time vidimo koliku moć imaju na kvalitet naših života. To nam nameće potrebu za emocionalnom pismenošću kod svakog pojedinca.
Naše emocije su indikatori onoga što se dešava u nama.
Svako od nas je emocionalno inteligentan ali ne i emocionalno pismen. Emocionalnu inteligenciju predstavlja sklop više sposobnosti – sposobnost samorazumevanja, samokontrole, samouverenost i sposobnost empatije. Emocionalna inteligencija nije suprotna, već samo različita, komplementarna sposobnost u odnosu na racionalnu inteligenciju. Emocionalna inteligencija je već prisutna u svakom pojedincu, samo na njoj treba raditi i razvijati je. Veština koja se uči. Veština prepoznavanja svojih i tuđih emocija jeste upravo emocionalna pismenost. Pojam emocionalne pismenosti je prvi razvio i upotrebio transakcioni analitičar Klod Štajner. On je istakao kako je emocionalna pismenost, emocionalna inteligencija zasnovana na ljubavi.
Emocionalna inteligencija je veština koja se uči. Prepoznavanja svojih i tuđih emocija jeste upravo emocionalna pismenost.
Emocionalna pismenost nam pomaže da upravljamo svojim emocijama. Da znamo kako, kada i gde da ih izrazimo i kako one utiču nas nas i druge. Kada je pojedinac sposoban da imenuje osećanje koje doživljava i da svoje emocionalno stanje poveže sa određenim događajem, tada pokazuje emocionalnu pismenost. Da znamo uspešno da rešavamo konflikte i da kanališemo neprijatne emocije. Osobe koje imaju ove sposobnosti i veštine imaju mnogo veće šanse za postizanje uspeha, kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Što ukazuje na značaj ove tematike, svakog od nas.
S ljubavlju Bojana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *