RADIONICA EMOCIONALNE PISMENOSTI

Cilj naše radionice jeste da deca razvijaju emocionalnu pismenost, da kroz jedan zabavan, kreativan i edukativan način, nauče nešto novo i korisno, što će doprineti njihovom emocionalnom razvoju. Emocionalna pismenost je tema koja zaslužuje više pažnje u našem društvu i kroz ovaj projekat, ovu radionicu, upravo želimo da radimo na ostvarenju tog cilja.

DINAMIKA RADA
Radionica bi se realizovala u devet zasebnih tematskih celina, koje se obrađuju svake nedelje, po jedna. Svaka tematska celina ima svoj poseban naziv, temu i strukturu rada. Održavala bi se u grupi od po devetoro dece, 1-4 razreda osnovne škole.
MATERIJALI I SREDSTVA ZA RAD
Svi učesnici dobijaju sav neophodan materijal za rad od nas, kao i poklončiće i sertifikat na kraju radionice.
SIMEDONIA – EMOCIJA KAO POKRETAČ

Jedan od najvažnijih procesa u razvoju čoveka jeste emocionalni razvoj. Emocije oblikuju naš život, formiraju ličnost i utiču na to kako mi doživljavamo sebe i svet oko sebe. Roditelji su najvažniji faktor za emocionalni razvoj deteta. Emocije uzrokuju određenu fiziološku promenu, utiču na naše misli i samim tim na naša reagovanja, ponašanja, koja nas pokreću na akciju, na pokret.

EMOCIJE SE JAVLJAJU NA TRI POLJA:
FIZIOLOŠKOM
(npr. ubrzano disanje, širenje zenica….)
BIHEJVIORALNOM
(manifestacije emocija u vidu mimike, gestova…)
SUBJEKTIVNOM
(npr. sreća, tuga, strah…)
Da bi se iskustvo steklo, kao aktivan oblik učenja u životu, ono podrazumeva lično učešće i angažovanje. Deca iskustvo najbolje stiču upravo kroz igru i aktivnost, gde uče o emocijama, kako da ih razumeju, prihvate i izraze. Mašta je deo svačijeg detinjstva. Psiholozi tvrde da deca počinju da maštaju čim postanu svesna sveta oko sebe. Mašta u sebi nosi puno kreativnosti, zabave, učenja, emocija i pozitivno utiče na dečiji razvoj u svakom aspektu. Deci je potrebna pomoć i podrška odraslih, koji su zainteresovani za njihov unutrašnji svet. Deci je važno da uvažavamo i prepoznajemo njihove emocije. Emocije za svakog od nas mogu predstavljati ili teret ili neki vid olakšanja. Da li nam je određena emocija poput pera ili kamena. Bitno je da smo svesni toga i da smo korak bliže da sebi pomognemo, ako naučimo kako da se nosimo sa svojim emocijama, da ih pre svega prihvatimo kao svoje. Reči su jedno od najjačih oružja koje nam omogućavaju ispoljavanje emocija. Razvijanje veštine verbalizovanja emocija je važna u emocionalnom opismenjavanju. Emocije ne utiču samo na naše ponašanje, akcije, nego i na čitav organizam. Važno je da naše misli, reči i dela budu u skladu. Na taj način vodimo brigu i negu o svojim emocijama. Empatija jeste sposobnost da život posmatramo iz perspektive drugog, da bismo razumeli šta ta druga osoba oseća. Roditelji su najbitniji modeli ponašanja, koji utiču na detetov razvoj empatije. Ono što saznamo, naučimo i počnemo da primenjujemo svakog dana, postaće nam navika. Dobre navike stvaraju nam pozitivna iskustva koja bogate naše emotivno stanje i duh. Sve su ovo neke od tema i pojmova koji se prožimaju kroz ovih devet koraka. U nastavku su nazivi svake zasebne celine i njen cilj:

1. “EMOCIJA KAO POKRETAČ”

Cilj prve radionice jeste upoznavanje sa osnovnim pozitivnim i negativnim emocijama, na osnovu facijalne ekspresije i njihovo imenovanje, kroz tri aktivnosti.

2. “EMOCIJE I PONAŠANJE”

Cilj druge radionice jeste da deca imaju priliku da dovedu u korelaciju svoje misli sa emocijama i svoje emocije sa akcijama, odnosno ponašanjem.

3. “E-MOTION”

Cilj treće radionice jeste da deca kroz date aktivnosti na zdrav način nauče da ispoljavaju svoje emocije. U stanju će biti da opišu fizičke simptome koje su posledica njihovih emocija. 

4. “STROUKOVI”

Cilj četvrte radionice jeste da deca nauče šta su stroukovi/samostroukovi (potvrde/samopotvrde), kako da ih prihvate i kako da ih daju drugima i sebi. 

5. “RAZUMEVANJE EMOCIJA”

Cilj pete radionice jeste da se deca uče suočavanju i razumevanju svojih emocija, da ih pre svega prepoznaju, prihvate i iskažu.

6. “MAŠTA MOŽE SVAŠTA”

Cilj šeste radionice jeste da deca usvajaju različite kreativne načine izražavanja emocija. 

7. “SAMOPOUZDANJE”

Cilj sedme radionice jeste da deca razvijaju samopouzdanje. 

8. “U TUĐIM CIPELICAMA”

Cilj osme radionice jeste razvijanje empatije.

9. “KOLIKO SMO EMOCIONALNO PISMENI”

Cilj devete radionice jeste da zajedno sa decom sumiramo utiske, radimo evauluaciju svega što smo naučili i da dobiju rezultate ulaznog i izlaznog upitnika emocionalne pismenosti. 

Vaš Tim Simedonia
REALIZACIJA - SEPTEMBAR 2020